Securitate şi Sănătate în Muncă

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale

Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România + NMA (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

• Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă;
• Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea ta (redactate în nume propriu);
• Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
• Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii tale, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile tale materiale şi/sau investiţionale);
• Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea ta (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
• Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
• Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
• Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
• Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
• Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
• Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
• Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
• Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
• Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
• Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
• Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
• Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
• Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
• Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);

Consiliere de specialitate pentru:

• Găsirea împreună a celor mai eficiente soluţii în vederea organizării activităţii de prevenire şi protecţie în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcţie de necesităţile şi posibilităţile tale reale.
• Elaborarea documentaţiilor specifice în vederea participării la licitaţii publice în domeniul SSM, efectuarea totală sau parţială a lucrărilor în urma câştigării licitaţiilor;
• Consiliere în domeniul coordonării de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuţie (declaraţia prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenţii SSM, etc.), inspecţii în şantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători;

Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii:

• Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• Organizarea de instruiri sau seminarii de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM);
• Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (exemplu: cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, concursuri tematice, etc.
• Autorizarea internă din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
• Redactarea şi împlementarea politicii unităţii în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• Împlementarea în unitatea ta a programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete);
• Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului (Inspecţia Muncii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea şi participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe;

Organizarea şi monitorizarea activităţii de prevenire şi protecţie din unitatea ta prin:
• Selectarea pentru tine a celor mai performante societăţi abilitate externe în vederea externalizării pe bază de contract a serviciilor de prevenire şi protecţie din unitate;
• Selectarea în vederea colaborării cu cei mai relevanţi organizatori de cursuri de formare profesională în domeniu (SSM, PSI-SU, prim ajutor, auditori, resurse umane etc.);
• Monitorizarea serviciului de prevenire şi protecţie intern sau extern prin realizarea de inspecţii sau audituri independente;

Alte servicii:

• Colaborare în cadrul proiectelor europene aflate în derulare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• Colaborare cu instituţiile statului (inspecţia muncii) în vederea realizării unei propagande sănătoase în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
• Voluntariat în limita a 12 ore/lună în cadrul unor proiecte în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă cum ar fi: programe de conştientizare a lucrătorilor din prima linie, grupurile sensibile la riscuri, elaborarea de manuale şcolare sau materiale de propagandă, securitate şi sănătate în muncă în instituţiile de învăţământ preuniversitare, instruirea persoanelor cu dizabilităţi senzoriale, analfabeţilor, etc;

PSI - SU

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007.
• Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
• Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
• Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
• Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
• Dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
• Dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
• Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
• Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
• Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
• Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
• Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;
• Fişa obiectivului;
• Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
• Documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
• Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
• Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
• Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
• Planurile de protecţie împotriva incendiilor;
• Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
• Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
• Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
• Fişele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice;
• Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
• Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
• Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii;
• Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
• Actualizarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Resurse umane

• Elaborarea şi/sau actualizarea regulamentului intern;
• Întocmirea fişei postului împreună cu anexele în domeniile SSM, PSI - SU, SMI, Protecţia Mediului;
• Întocmirea organigramei generale a unităţii şi/sau a departamentului, secţiei, punctului de lucru, etc.
• Întocmirea contractului colectiv de muncă, inclusiv clauzele speciale (de neconcurenţă, deplasare, confidenţialitate, etc.) toate în conformitate cu noul Cod al Muncii;
• Participarea la interviurile cu potenţialii angajaţi;
• Întocmirea procedurilor operaţionale cerute de SMI în domeniul resurselor umane;
• Organizarea de activităţi de întărire a echipei (gen team-building);
• Seminarii de motivare, conştientizare, comunicare;
• Medierea conflictelor de muncă;
• Consiliere psihologică;
• Consiliere juridică;

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting